پایگاه خبری

پل کلمنت سرمربی سوانزی شد

پل کلمنت سرمربی سوانزی شد
دستیار پیشین کارلو آنچلوتی به عنوان سرمربی باشگاه سوانزی انتخاب شد.

پل کلمنت سرمربی سوانزی شد