پایگاه خبری

پرواز دوباره آنفلوانزای مرغی در ایران

پرواز دوباره آنفلوانزای مرغی در ایران
از آخرین هشدار شیوع گسترده آنفلوانزای مرغی در ایران بیش از یک سال می گذرد. صبح روز گذشته همزمان با بارش برف در بخش گسترده ای از کشور، با خبر شیوع آنفلوانزای حاد پرندگان در دو واحد پرورش طیور صنعتی در استان تهران همراه بود.

پرواز دوباره آنفلوانزای مرغی در ایران

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or
misconfiguration and was unable to complete
your request.

Please contact the server administrator at
webmaster@silberwelt.amozesh-es.ir to inform them of the time this error occurred,
and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available
in the server error log.

Additionally, a 500 Internal Server Error
error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.