پایگاه خبری

پذیرایی از ۱۷۰ هزار زائر در بزرگترین سفره افطاری جهان اسلام

پذیرایی از ۱۷۰ هزار زائر در بزرگترین سفره افطاری جهان اسلام

پذیرایی از ۱۷۰ هزار زائر در بزرگترین سفره افطاری جهان اسلام