پایگاه خبری

پای «آخوندی» به شورای شهر اصفهان باز شد

پای «آخوندی» به شورای شهر اصفهان باز شد
اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان بر تعریف راه‌های مختلف ایجاد درآمد پایدار در شهرداری‌ها تأکید کردند.

پای «آخوندی» به شورای شهر اصفهان باز شد