پایگاه خبری

پایتخت جدید چینی‌ها برای مصر

پایتخت جدید چینی‌ها برای مصر
دولت مصر قصد دارد عنوان پایتختی را از شهر قاهره بگیرد و در این راستا قرار شده است چینی‌ها پایتخت جدید برای این کشور بسازند.

پایتخت جدید چینی‌ها برای مصر

دانلود تلگرام