پایگاه خبری

پارو کردن برف حمله قلبی به دنبال دارد

پارو کردن برف حمله قلبی به دنبال دارد
طبق نتایج یک مطالعه جدید افراد ساکن در مناطق دارای برف زمستانی در معرض افزایش ریسک حمله قلبی بعد از بارش سنگین برف قرار دارند.

پارو کردن برف حمله قلبی به دنبال دارد