پایگاه خبری

واگذاری نیاوران و سعدآباد هیچ توجیهی ندارد

واگذاری نیاوران و سعدآباد هیچ توجیهی ندارد
«اساس تشکیل سازمان میراث‌فرهنگی حفاظت، نگهداری و مدیریت آثار فرهنگی تاریخی است، بنابراین واگذاری آثارِ تحت نظارت‌اش مانند نیاوران و سعدآباد به دستگاه‌های دیگر هیچ توجیهی ندارد، چون شرح وظایف بنیاد مستضعفان چیز دیگری است.»

واگذاری نیاوران و سعدآباد هیچ توجیهی ندارد