پایگاه خبری

وام گیری کارمند متخلف بانک برای فامیل هایش

وام گیری کارمند متخلف بانک برای فامیل هایش
کارمند متخلف بانک که با اسناد جعلی برای فامیل هایش وام می گرفت در غرب استان تهران شناسایی و دستگیر شد.

وام گیری کارمند متخلف بانک برای فامیل هایش

عکس های داغ جدید