پایگاه خبری

هنگام وقوع سرقت چه باید کرد؟

هنگام وقوع سرقت چه باید کرد؟
رئیس پلیس پیشگیری ناجا درباره اقدامات شهروندان پس از وقوع سرقت، وظیفه پلیس درباره کشف جرم و دستگیری مجرم سخن گفت.

هنگام وقوع سرقت چه باید کرد؟