اخبار سیاسی

هشدار پدر اینترنت درمورد سیاست های ترامپ

هشدار پدر اینترنت درمورد سیاست های ترامپ
پدر اینترنت می‌گوید قطع کمک‌های دولتی می‌تواند ایده‌های فناورانه را نابود کرده و به پروژه های توسعه اینترنت ضربه بزرگی بزند.

هشدار پدر اینترنت درمورد سیاست های ترامپ