پایگاه خبری

هزینه‌های زندگی مرحوم هاشمی چگونه تامین می‌شد؟+ فیلم

هزینه‌های زندگی مرحوم هاشمی چگونه تامین می‌شد؟+ فیلم
در وصیتنامه مرحوم هاشمی آمده‌است: هزینه‌های زندگی را در درجه اول از عوائد فروش اموال قبل از انقلاب و در درجه دوم از حقوق و مزایای قانونی ام برداشتم.

هزینه‌های زندگی مرحوم هاشمی چگونه تامین می‌شد؟+ فیلم