پایگاه خبری

نگاهی به جریان مشکوک ترجمه در علوم انسانی

نگاهی به جریان مشکوک ترجمه در علوم انسانی
پایه‌گذار رشته فلسفه علم در دانشگاه صنعتی شریف در ادامه گفت: علوم انسانی در کشور ما به دو دلیل رشد نکرده است. یکی به دلیل اینکه به آن اهمیت نمی‌دهند و نخبگان جامعه غالباً به رشته‌های فنی و تجربی گرایش پیدا می‌کنند و دوم اینکه علوم انسانی در کشور ما به شدت تحت تأثیر علوم تجربی قرار دارند.

نگاهی به جریان مشکوک ترجمه در علوم انسانی

تلگرام نارنجی