پایگاه خبری

موافقت مجلس با تحقیق از مسئولان دو تابعیتی

موافقت مجلس با تحقیق از مسئولان دو تابعیتی
نمایندگان مجلس در جلسه امروز خود با تحقیق و تفحص از مسئولان و مدیران دو تابعیتی موافقت کردند.

موافقت مجلس با تحقیق از مسئولان دو تابعیتی

دانلود بیتالک