پایگاه خبری

مقابله با ریزگردها وارد فاز اجرایی شد

مقابله با ریزگردها وارد فاز اجرایی شد
توافقنامه اجرایی ایجاد مزرعه و مرکز آموزشی و پژوهشی و ترویج مقابله با پدیده ریزگردها با حضور مسئولان ایران و عراق، امضا شد.

مقابله با ریزگردها وارد فاز اجرایی شد