پایگاه خبری

مرگ دلخراش صدها نهنگ در ساحل نیوزیلند

مرگ دلخراش صدها نهنگ در ساحل نیوزیلند
با مرگ صدها نهنگ در یکی از سواحل نیوزیلند این منطقه به گورستان نهنگ موسوم به نهنگ خلبان تبدیل شد.

مرگ دلخراش صدها نهنگ در ساحل نیوزیلند