پایگاه خبری

محجوب: منشأ اصلی فساد بی انضباطی است

محجوب: منشأ اصلی فساد بی انضباطی است
دبیرکل خانه کارگر با بیان اینکه منشأ اصلی فساد بی‌انضباطی است، گفت: نباید به سمتی حرکت کنیم که فساد کردن اصل و فساد نکردن فرع شود.

محجوب: منشأ اصلی فساد بی انضباطی است

دانلود برنامه ایمو