پایگاه خبری

مجوز دولت برای استخراج «آب‌های فوق استراتژیک» کشور +سند

مجوز دولت برای استخراج «آب‌های فوق استراتژیک» کشور +سند
کم آبی های اخیر و عدم مدیریت صحیح منابع آبی در کشور در بخش های کشاورزی، صنعتی و شرب سرانجام دامن منابع آبی استراتژیک کشور را نیز گرفت تا دولتی ها با مصوبه ای، استفاده از این منابع حیاتی را کلید بزنند.

مجوز دولت برای استخراج «آب‌های فوق استراتژیک» کشور +سند

دانلود shareit