پایگاه خبری

قاضی ویرجینیا نیز فرمان ترامپ را لغو کرد

قاضی ویرجینیا نیز فرمان ترامپ را لغو کرد
قاضی ویرجینیا نیز فرمان اجرایی رئیس جمهور آمریکا درباره منع ورود شهروندان هفت کشور مسلمان به آمریکا را به طور موقت لغو کرد.

قاضی ویرجینیا نیز فرمان ترامپ را لغو کرد