پایگاه خبری

قاضی لاهه در زندان ترکیه

قاضی لاهه در زندان ترکیه
دیوان بین المللی کیفری در لاهه، روز چهارشنبه اعلام کرد یکی از قضات ترک تبار این دیوان در ترکیه زندانی شده است.

قاضی لاهه در زندان ترکیه