پایگاه خبری

فیلم عطاران برای شبکه نمایش خانگی مجوز گرفت

فیلم عطاران برای شبکه نمایش خانگی مجوز گرفت
وزارت ارشاد مجوز نمایش ۳ فیلم برای عرضه در شبکه نمایش خانگی را صادر کرد.

فیلم عطاران برای شبکه نمایش خانگی مجوز گرفت

نصب بیتالک