زمین

فراخوانِ راهپیمایی علیه ترامپ در روز جهانی زمین

فراخوانِ راهپیمایی علیه ترامپ در روز جهانی زمین
۲۲ آوریل، “روز جهانی زمین” است و دانشمندان و پژوهشگران آمریکا این روز را برای اعتراض به ترامپ برگزیده‌اند.

فراخوانِ راهپیمایی علیه ترامپ در روز جهانی زمین