پایگاه خبری

عکس/ 5 قلوهای مشهدی 9ماهه شدند

عکس/ 5 قلوهای مشهدی 9ماهه شدند
بیش از۹ماه از به دنیا آمدن پنج قلوهای مشهدی گذشته است. مهدی_رضا_محمد_سهیل و هادی پنج قلوهای اصغر دانشمندی که با سجاد ۶ ساله شش پسر این خانواده می شوند.

عکس/ 5 قلوهای مشهدی 9ماهه شدند