پایگاه خبری

عکس/ معماری کپری در منطقه بلوچستان

عکس/ معماری کپری در منطقه بلوچستان
در سیستان و بلوچستان در معماری بسیاری از گونه های ساختمانی از تنه و شاخ و برگ خرما به عنوان یکی از مصالح ساختمانی در دسترس استفاده شده است که یکی از مهمترین این نوع بناها کپر است.کپر یک فضای نیمه باز خنک برای زندگی است که صد البته زندگی درکپر همیشه نشانه فقر ساکنان و زاغه نشینی نیست.

عکس/ معماری کپری در منطقه بلوچستان

دانلود زاپیا برای کامپیوتر