پایگاه خبری

عکس/ ضیافت افطار روحانی با وزرا ، معاونان و استانداران

عکس/ ضیافت افطار روحانی با وزرا ، معاونان و استانداران

عکس/ ضیافت افطار روحانی با وزرا ، معاونان و استانداران