پایگاه خبری

عکس/ حمل نان به سبک یک مصری

عکس/ حمل نان به سبک یک مصری
دوچرخه سوار مصری در حال حمل نان در قاهره

عکس/ حمل نان به سبک یک مصری