پایگاه خبری

عکس/ توزیع غذا میان فقرای نیجریه به نیابت از امام خمینی

عکس/ توزیع غذا میان فقرای نیجریه به نیابت از امام خمینی

عکس/ توزیع غذا میان فقرای نیجریه به نیابت از امام خمینی