پایگاه خبری

عامل بروز فشارخون در بزرگسالی

عامل بروز فشارخون در بزرگسالی
طبق نتایج یک تحقیق جدید، دوره کودکی پراسترس ممکن است زمینه ساز بروز فشارخون بالا در برخی افراد در بزرگسالی باشد.

عامل بروز فشارخون در بزرگسالی

نصب بیتالک