پایگاه خبری

طنز؛ به قطر جاده‌خدا می‌دهیم

طنز؛ به قطر جاده‌خدا می‌دهیم
یکی از مزایای زندگی در خاورمیانه این است که صبح که از خواب پا میشم، امکان داره اصلا پا نشم! یکی دیگر از مزایا هم این است که صبح که از خواب پا میشم/ اول آفتاب پا میشم/ اخبارو من چک می‌کنم و اینجاست که شعر و ترانه کودکانه تمام می‌شود و….

طنز؛ به قطر جاده‌خدا می‌دهیم