پایگاه خبری

شوک ناشی از حضور در صحنه تصادف معادل موج گرفتگی در جنگ است

شوک ناشی از حضور در صحنه تصادف معادل موج گرفتگی در جنگ است
زخم‌ها که از سوزش بیفتند، درد که نم نم سبک شود، آن وقت زمان سوگواری فرا می‌رسد؛ زمانی که باید واقعیت را گفت؛ واقعیت تلخ. داستان رفتن آن که بوده و حالا نیست. چند وقت گذشته؟! خاکسپاری، ختم و چهلمش هم تمام شده اما دختر، تازه فهمیده. حالا می‌داند چرا وقتی بعد از سه هفته به هوش آمده، او را کنار خود ندیده است.

شوک ناشی از حضور در صحنه تصادف معادل موج گرفتگی در جنگ است