پایگاه خبری

سیستم آمریکا چه خوابی برای ترامپ دیده است؟

سیستم آمریکا چه خوابی برای ترامپ دیده است؟
برخی از دموکرات‌ها راه چاره برای مقابله با ترامپ را در فتح سنگر به سنگر دو قوه مهم فدرال می‌دانند. آن‌ها به فکر انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره در سال 2018 و ریاست جمهوری 2020 هستند

سیستم آمریکا چه خوابی برای ترامپ دیده است؟