قیمت

سنای فرانسه اختیارات پلیس را افزایش داد

سنای فرانسه اختیارات پلیس را افزایش داد
سنای فرانسه روز سه‌شنبه طرح افزایش اختیارات نیروهای پلیس فرانسه برای به کارگیری سلاح ا به تصویب رساند.

سنای فرانسه اختیارات پلیس را افزایش داد