پایگاه خبری

سلفی ترامپ با دیوار بزرگ آمریکا!

سلفی ترامپ با دیوار بزرگ آمریکا!
سایت کگل در حاشیه شعارهای انتخاباتی ترامپ این کارتون را با عنوان «سلفی با دیوار بزرگ آمریکا» منتشر کرد.

سلفی ترامپ با دیوار بزرگ آمریکا!