پایگاه خبری

ستاره سابق بارسلونا در اندیشه خداحافظی

ستاره سابق بارسلونا در اندیشه خداحافظی
ستاره سابق بارسلونا در اندیشه خداحافظی از دنیای فوتبال با پیراهن الجیش قطر است.

ستاره سابق بارسلونا در اندیشه خداحافظی