پایگاه خبری

زباله جمع کنی توریست ها در جاده های فارس

زباله جمع کنی توریست ها در جاده های فارس
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس گفت: در سال جاری 1110 نماد اعتماد برای کسب و کار مجازی در فارس صادر شده است.

زباله جمع کنی توریست ها در جاده های فارس