پایگاه خبری

روزانه در پایتخت چند نفر دچار سکته مغزی می‌شوند؟

روزانه در پایتخت چند نفر دچار سکته مغزی می‌شوند؟
رئیس انجمن سکته مغزی ایران با اشاره به اینکه شیوع سکته مغزی در جهان 130 در 100 هزار است گفت: روزانه در پایتخت 100 نفر دچار سکته مغزی می‌شوند.

روزانه در پایتخت چند نفر دچار سکته مغزی می‌شوند؟

دانلود مستقیم تانگو جدید