پایگاه خبری

رضا رشیدپور هنگام اجرای زنده از هوش رفت

رضا رشیدپور هنگام اجرای زنده از هوش رفت
رضا رشیدپور (مجری) در حین اجرای برنامه زنده حالا خورشید بیهوش شد و بر زمین افتاد.

رضا رشیدپور هنگام اجرای زنده از هوش رفت