پایگاه خبری

رد فرجام‌خواهی اینتر برای ایکاردی

رد فرجام‌خواهی اینتر برای ایکاردی
پس از فرجام خواهی اینتر، محرومیت پریشیچ کاهش پیدا کرد اما ایکاردی کماکان دو جلسه محروم خواهد بود.

رد فرجام‌خواهی اینتر برای ایکاردی