اخبار اقتصادی

رخ دادن بزرگترین اتفاق اقتصادی در ورزش ایران

رخ دادن بزرگترین اتفاق اقتصادی در ورزش ایران
معاون توسعه منابع و پشتیبانی وزارت ورزش و جوانان با اشاره به تصویب 27 صدم از قانون مالیات بر ارزش افزوده برای ورزش در برنامه ششم توسعه کشور ،تصویب آن در مجلس شورای اسلامی را بزرگترین اتفاق اقتصادی در طول تاریخ ورزش دانست.

رخ دادن بزرگترین اتفاق اقتصادی در ورزش ایران