پایگاه خبری

رئیس جمهور آلمان: خروج انگلیس از اتحادیه اروپا تصمیمی تلخ است

رئیس جمهور آلمان: خروج انگلیس از اتحادیه اروپا تصمیمی تلخ است

رئیس جمهور آلمان: خروج انگلیس از اتحادیه اروپا تصمیمی تلخ است