پایگاه خبری

دولت در کدام حوزه‌ها نمره قبولی گرفت؟

دولت در کدام حوزه‌ها نمره قبولی گرفت؟
بررسی ها نشان می دهد دولت یازدهم در چهار سال گذشته از دو گردنه سخت اقتصاد ایران عبور کرده و تلاش برای عبور از سومین گردنه دشوار همچنان ادامه دارد.

دولت در کدام حوزه‌ها نمره قبولی گرفت؟