پایگاه خبری

دولت ترکیه 4500 کارمند دیگر را اخراج کرد

دولت ترکیه 4500 کارمند دیگر را اخراج کرد
فرمانی که روز سه‌شنبه از سوی دولت اخراج شد، حدود ۴۵۰۰ نفر از کارکنان بخش عمومی را از کار برکنار کرد.

دولت ترکیه 4500 کارمند دیگر را اخراج کرد