اخبار خارجی

دلایل سفر ناگهانی وزیر خارجه عربستان به عراق

دلایل سفر ناگهانی وزیر خارجه عربستان به عراق
رهبران عربستان سعودی فهمیدند که سیاست «لجاجت»و وورد به نزاع ها با کشورهای همجوار بر پایه های طایفه ای تا حدود زیادی خطرناک است و باید« انعطاف» از خود نشان داد.روابط عربستان با سوریه بد است و در یمن جنگ به راه انداخته است و روابطش با ایران نیز متشنج است و با عراق نیز تقریبا قطع است.

دلایل سفر ناگهانی وزیر خارجه عربستان به عراق