پایگاه خبری

دستورجلسه شورای نگهبان در روز چهارشنبه اول دی

دستورجلسه شورای نگهبان در روز چهارشنبه اول دی
سخنگوی شورای نگهبان دستور جلسه این شورا در روز چهارشنبه ۱ دی ماه را اعلام کرد.

دستورجلسه شورای نگهبان در روز چهارشنبه اول دی