پایگاه خبری

در مذمت ترغیب‌های تبلیغاتی

در مذمت ترغیب‌های تبلیغاتی
همه قرار نیست نوآور یا «کارآفرین» شوند، اگرچه همه می‌توانند در رشد و رونق تولید ملی و در توسعه و پیشرفت کشور سهیم شوند و نقش موثر ایفا کنند.

در مذمت ترغیب‌های تبلیغاتی

ابزار رسانه