پایگاه خبری

در صندوق ضمانت صادرات چه می‌گذرد؟

در صندوق ضمانت صادرات چه می‌گذرد؟
صندوق ضمانت صادرات ایران از زیر مجموعه های وزارت صنعت، حتی با دستور مستقیم وزیر نیز از صادرکننده حمایت نمی‌کند.

در صندوق ضمانت صادرات چه می‌گذرد؟