پایگاه خبری

دردسر وزش باد برای یک چتر باز جوان روس

دردسر وزش باد برای یک چتر باز جوان روس
ویدیوی منتشر شده در شبکه های اجتماعی لحظات رعب و وحشت برای یک چتر باز جوان روس را نشان که به دلیل وزش باد شدید در شرایطی دشوار برای فرود قرار می گیرد.

دردسر وزش باد برای یک چتر باز جوان روس