پایگاه خبری

درخواست معارضان از دولت سوریه

درخواست معارضان از دولت سوریه
سخنگوی معارضان خارج‌نشین سوریه گفت که ما خواستار مذاکره مستقیم با دولت سوریه هستیم.

درخواست معارضان از دولت سوریه