قیمت

درخواست اوپک از روسیه برای کاهش تولید به جای فریز

درخواست اوپک از روسیه برای کاهش تولید به جای فریز
پیشنهاد روسیه برای فریز تولید در سطح فعلی در صورت توافق اوپک برای برخی از اعضای این سازمان به اندازه کافی جذاب نیست و آنها خواهان کاهش تولید روسیه هستند.

درخواست اوپک از روسیه برای کاهش تولید به جای فریز