پایگاه خبری

دختر دانشجو به 5 بیمار زندگی بخشید

دختر دانشجو به 5 بیمار زندگی بخشید
اهدای اعضای بدن دختر دانشجوی 21 ساله قائمشهری همزمان با شب شهادت امام هشتم (ع) به پنج بیمار منتظر دریافت عضو ، زندگی دوباره بخشید .

دختر دانشجو به 5 بیمار زندگی بخشید