پایگاه خبری

دانلد ترامپ «ناصالح مقبول» برای اوانجلیست‌ها بود

دانلد ترامپ «ناصالح مقبول» برای اوانجلیست‌ها بود
با وجود تمایل اولیه اوانجلیست‌های آمریکا به تد کروز، او به دور نهایی انتخابات نرسید و ترامپ توانست حمایت تعدادی از سران این گروه اثرگذار را به خود جلب کند.

دانلد ترامپ «ناصالح مقبول» برای اوانجلیست‌ها بود